Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

GEDRAGSTHERAPIE VOOR HONDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de Gedragstherapeut zich verbindt jegens de Klant een Gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de hond(en) van die Klant.

1.2 Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de Klant inzake de uit te voeren therapie, alsmede een mogelijke interne opname van het betrokken dier.

1.3 Gedragstherapeut: Machteld J. Van der Linden , gevestigd te Hilversum, aangesloten bij Alpha, Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden (1338).

1.4 Klant: eigenaar van de hond, die Gedragstherapeut wenst in te schakelen en daartoe Opdracht geeft inzake het ongewenste gedrag van zijn hond.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, welke door de Klant zijn gegeven en door de Gedragstherapeut zijn aanvaard conform artikel 2.2.

2.2 Overeenkomst van Opdracht komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het vaststellen van een eerste diagnose, van (een serie van) vervolgafspraken ter begeleiding van Klant in het uitvoeren van de therapie en/of tot het achterhalen van betrokken hond bij de Gedragstherapeut ten behoeve van een interne behandeling.

2.3 Het teruggestuurde ingevulde vragenformulier wordt gezien als het verstrekken van de opdracht aan de Gedragstherapeut.

 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 De Gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de Gedragstherapeut op te volgen.

3.3 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de Gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de Gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de Klant, Gedragstherapeut en omgeving.

3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de Gedragstherapeut worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

3.5 Honden, welke een Gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.

 

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.

4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien;

4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

4.4.2 De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

4.4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

4.4.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

 

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1 Ter zake van de uit hoofde van de Opdracht door de Gedragstherapeut te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van Opdracht wordt vastgesteld.

5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

5.3 De vergoeding dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanvang van de Gedragstherapeutische behandeling te zijn voldaan.

5.4 Deelbetaling van de vergoeding voor Gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de Gedragstherapeut.

5.5 Annulering door de Klant van gemaakte afspraken zal door DOA met inachtneming van 5.7 aanvaard worden.

5.6 Indien de Klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

5.7 Bij een door de Gedragstherapeut aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Bij een door Gedragstherapeut aanvaarde annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 100% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht.

5.8 Indien de Klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van de hond, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd. De Klant dient hiervoor wel een verklaring van een in Nederland erkend dierenarts te overleggen.

5.9 Indien de Gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor het uitblijven van door de Klant gewenst resultaat. Daarentegen zal de Gedragstherapeut in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de Gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6.2 De Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de Gedragstherapeutische behandeling , tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

6.3 Deelname door de Klant aan een Gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en).

6.4 Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar hond geldig is.

 

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1 De Gedragstherapeut zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 De Gedragstherapeut zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de Gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de Klant.

 

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

8.1 De Gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de Opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

8.2 Alle door de Gedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de Gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

ARTIKEL 9: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

9.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de Gedragstherapeut dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.

9.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist de Gedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.

9.3 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de Gedragstherapeut ressorteert.

9.4 Cursusgeld wordt bij voorkeur overgemaakt voor aanvang van het blok trainingen.
NL34RABO0398247978 tnv The Coach House te Hilversum

Bij betaling later dan aangegeven worden er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. De lessen die u door omstandigheden niet kunt bijwonen worden niet terugbetaald. Wat betreft eventueel inhalen wordt op dat moment bekeken wat de mogelijkheden zijn en overlegd.  Dit kan ik niet beloven of middels deze wijze bevestigen.

9.5 Indien door weersomstandigheden, ziekte of overmacht de afspraak moet annuleren, wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Dit wordt gedaan via de mail of de telefoon/ what’s app. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

9.6 Bij verhindering van het bijwonen van de lessen dit graag doorgeven. Als u 3x zonder afmelding niet in de les verschijnt dan wordt aangenomen dat u de les niet meer wilt volgen en zijn de betaalde lessen verlopen.